"Labo Cilvēku Klubs"  ir nodibinājums, kas ir reģistrēts Latvijas  biedrību un nodibinājumu reģistrā kā nodokļu maksātājs, kam piešķirts vienotās reģistrācijas numurs 4008234793.


Nodibinājuma dibinātāja ir Ilze Ceiča.

Nodibinājuma statūtos ierakstītie mērķi:

1.Sociālās aprūpes un sociālā atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām;

2.Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana latviešu diasporā ;

3.Cilvēku garīgās izglītības veicināšana un attīstība;

Mērķu īstenošanā Nodibinājums:

1.Sadarbojas ar Latvijas Republikas, kā arī starptautiskajām sabiedriskajām

organizācijām un pašvaldībām;

2.Nepieciešamības gadījumā iegūst kustamo un nekustamo īpašumu, veic

saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu

saimniecisko darbību Nodibinājuma mērķu sasniegšanai;

3.Pulcina Nodibinājuma ziedotājus, brīvprātīgā darba veicējus un citas

ieinteresētās personas, rīkojot konferences, seminārus, diskusijas , kutūras un

izklaidējošos pasākumus, ekskursijas, nometnes, u.c. ;

4.Veido pastāvīgās komisijas vai darba grupas dažādu jautājumu risināšanai un

uzdevumu izpildei;

5.Organizē, vada un piedalās dažāda veida projektu sagatavošanā un īstenošanā;

6.Izveido, reģistrē un uztur Nodibinājuma interneta mājas lapu;

7.Veido un izplata audio, video un drukātos materiālus saistībā ar Nodibinājuma

darbību;

8.Veic citas darbības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar

likumu.0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .